پنجمین همایش بهاره چشم پزشکی

By |2022-04-24T06:51:06+00:00April 10th, 2022|NEWS, news feed, Uncategorized|

پیشرفت ها و چالش ها در چشم پزشکی با همکاری انجمن علوم پزشکی ایران چهارشنبه تا جمعه 25 الی 27 خرداد 1401 محل برگزاری: مرکز همایش های رازی